Parafia
Aktualności
Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego, relikwii Św. Faustyny i Bł. Jana Pawła II w parafii Gołkowice
Skrzynka intencji
Historia
Patron
Odpust parafialny
Duszpasterze
Rada Parafialna
Caritas
Msze święte
Ministranci
Dziewczęca Służba Maryjna
Wmurowanie kamienia węgielnego
Galeria
Biuletyn parafialny
Siostry Karmelitanki
Przedszkole Sióstr Karmelitanek
Parafialna Grupa Teatralna
Wizytacja kanoniczna
Misje parafialne
Festyn parafialny
Boże Ciało
Niedziela Palmowa
Grób Pański
Szopki
Jubileusz
Kapliczki
Kronika Wydarzeń Parafialnych
Dzień Seniora
Święto Niepodległości
17 - 18 września 2013
Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego, relikwii Św. Faustyny i Bł. Jana Pawła II w parafii GołkowiceAkt zawierzenia
diecezji tarnowskiej na czas peregrynacji miłosiernemu Bogu

      „Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu…”
Stając na początku tej drogi, którą Kościół tarnowski zamierza przejść podążając w pielgrzymce wiary za Jezusem, który „jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec całego stworzenia”( Kol 1,15), a także „Głową Ciała – Kościoła” (Kol 1,18), zawierzamy Ci, Ojcze miłosierny, cały Kościół rozsiany w świecie na czele z Ojcem Świętym Franciszkiem i wszystkimi biskupami. Niech ten Kościół będzie zawsze obrazem jedności i miłości wypływających z najgłębszych pokładów wewnętrznego życia Trójcy Przenajświętszej; niech będzie żywym i czytelnym świadectwem niezgłębionego i niezmierzonego Bożego miłosierdzia. Niech Duch Święty, który jest „utwierdzeniem naszej wiary i drabiną wstępowania do Boga” (por. Św. Ireneusz, Adversus haereses, III,24,1) uczyni nas wszystkich „zdatnymi i gotowymi do podejmowania rozmaitych dzieł lub funkcji mających na celu odnowę i dalszą pożyteczną rozbudowę Kościoła” (Sobór Watykański II, Apostolicam actuositatem,3).
„Tobie powierzamy dziś losy świata i każdego człowieka…”
Rozpoczynając dziś peregrynację Obrazu Pana Jezusa miłosiernego w tarnowskiej diecezji powierzamy Tobie, Boże, losy naszej diecezji i całego ludu Bożego, który ją zamieszkuje. Te losy wpisują się w trudne „dziś” całego świata i całej naszej Ojczyzny, ale ufając Twojemu wielkiemu miłosierdziu, jesteśmy pewni, że silni wiarą i pełni miłości miłosiernej możemy z nadzieją kroczyć ku lepszej przyszłości. Zawierzamy Ci, dzisiaj, wszystkie pokolenia diecezjan tarnowskich, począwszy od najmłodszych – dzieci i młodzieży, poprzez rodziców i osoby samotne będących w sile wieku, a skończywszy na naszych seniorach. Zwierzamy Miłosiernemu Sercu Zbawiciela szczególnie ludzi młodych, w których sercach rodzi się powołanie kapłańskie lub zakonne. Pełni zatroskania i Bożej bojaźni o losy przyszłych pokoleń wierzymy i wyznajemy, że Twoje miłosierdzie jest i będzie obecne „z pokolenia na pokolenie” (Łk 1,50). Powierzamy także Twojemu nieskończonemu miłosierdziu wszystkich chorych i cierpiących, bezdomnych i bezrobotnych, sieroty i wdowy, ofiary wypadków i nieszczęść, wszystkich, którzy jedynie dzięki Twojemu miłosierdziu mogą odzyskać sens i cel swojego życia.
„Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło…”
Świadomi wielu grzechów osobistych, wad charakteru i przywar narodowych błagamy Cię, Boże bogaty w miłosierdzie, abyś poprzez ten święty czas nawiedzenia otworzył serca nas wszystkich, a szczególnie zatwardziałych grzeszników na łaskę sakramentu pokuty i pojednania. Ufamy, że dzięki Twojemu nieskończonemu miłosierdziu w czasie tych świętych dni oczyści się i odnowi oblicze naszego Kościoła diecezjalnego.
„Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei.”
Patrząc z nadzieją na rozpoczynające się dzisiaj duchowe dzieło, powierzamy je wstawiennictwu wielkich apostołów i czcicieli Bożego miłosierdzia: świętej siostrze Faustynie, błogosławionemu papieżowi Janowi Pawłowi II i błogosławionemu księdzu Michałowi Sopoćce. Obecność ich relikwii na pielgrzymim szlaku obrazu Jezusa miłosiernego niech będzie dla nas wszystkich źródłem nadziei, że i my możemy nie tylko doświadczać, ale również głosić i świadczyć miłosierdzie innym.„Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.”

Triduum przygotowujące do nawiedzenia prowadzi Ojciec Wiesław Dudek - franciszkanin

Niedziela 15.09.2013 r.
Msze Św. jak w każdą niedzielę.
9.00 dla młodzieży
10.30 dla dzieci.
O godz. 20.00 Msza Św. i apel. Zapraszamy wszystkich

Poniedziałek 16.09.2013 Dzień Spowiedzi Św.
8.00 Msza Św. dla wszystkich i spowiedź
9.30 nauka dla gimnazjum i spowiedź
10.30 nauka dla dzieci i spowiedź
18.00 Msza Św. z nauką dla wszystkich
20.00 A P E L CZCICIELI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO


A P E L CZCICIELI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

W godzinie odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca o 21.37 we wszystkich domach i mieszkaniach w oknach obok dekoracji) zapalmy świecę – światło na znak łączności całej naszej wspólnoty z Chrystusem Miłosiernym i błogosławionym Janem Pawłem II. O 21.37 z całą rodziną wspólnie odmówmy modlitwę o dobre owoce nawiedzenia.


Modlitwa

Miłosierny Jezu, spraw, aby czas nawiedzenia Twego świętego wizerunku w naszej parafii przyniósł obfite owoce w życiu każdego człowieka i wszystkich rodzin. Spraw, abyśmy całkowicie przemieniali się w miłosierdzie Twoje i byli żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez nasze serce i duszę do bliźnich. Dopomóż nam, aby oczy nasze były miłosierne, byśmy nigdy nie podejrzewali i nie sądzili według zewnętrznych pozorów, ale dostrzegali to, co piękne w duszach bliźnich i przychodzili im z pomocą. Dopomóż nam, Panie, aby słuch nasz był miłosierny, byśmy skłaniali się do potrzeb bliźnich, by uszy nasze nie były obojętne na bóle i jęki braci. Dopomóż nam, Panie, aby język nasz był miłosierny, byśmy nigdy nie mówili ujemnie o bliźnich, ale dla każdego mieli słowo pociechy i przebaczenia. Dopomóż nam, Panie, aby ręce nasze były miłosierne i pełne dobrych uczynków, byśmy umieli czynić dobrze bliźniemu, a na siebie przyjmować cięższe i bardziej mozolne prace. Dopomóż nam, aby nogi nasze były miłosierne, byśmy zawsze spieszyli z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Odpocznienie nasze niech będzie w służbie bliźnim. Dopomóż nam, Panie, aby serce nasze było miłosierne, byśmy współczuli ze wszystkimi cierpieniami bliźnich, byśmy nigdy nie odmówili serca nikomu, nawet tym, którzy nadużywać będą naszej dobroci.
Miłosierny Jezu, przemień nas w siebie, bo Ty wszystko możesz. Amen.
Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.
Błogosławiony Janie Pawle II, módl się za nami.


Nawiedzenie i adoracja
Jezusa Miłosiernego
i relikwii Św. Faustyny oraz
Błogosławionego Jana Pawła II
w parafii Św. Antoniego Padewskiego
w Gołkowicach

17/18 września 2013 CZAS NAWIEDZENIA

16.30 – Nabożeństwo czuwania
17.00 – Powitanie Jezusa Miłosiernego
Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Infułata Adama Kokoszki - delegata Księdza Biskupa
19.00 – czuwanie - Koło Radia Maryja
20.00 – Apel Czcicieli Miłosierdzia Bożego – prowadzi Ojciec Wiesław – Franciszkanin
Czuwanie Liturgicznej Służby Ołtarza: aspiranci, ministranci lektorzy
21.15 – Czuwanie - Chór Parafialny, Akcja Katolicka, Caritas Parafialny, Rada Parafialna, Ochotnicza Straż Pożarna, Szafarze Eucharystii
22.00 – Msza Święta w intencji Księży, Sióstr Zakonnych i o nowe powołania (rodziny naszych księży rodaków i sióstr prosimy o zaproszenie na uroczystości nawiedzenia)
23.00 – Adoracja – czuwanie – Siostry Zakonne Karmelitanki Dzieciątka Jezus
24.00 – czuwanie dla wszystkich – Kalwaryjska Droga Krzyżowa (Pan Organista Stanisław Adamczyk i Andrzej Kałuziński)
1.00 – Gołkowice Dolne Dolina obydwie strony i Manhattan
2.00 – Gołkowice Dolne Centrum obydwie strony, Droga na Podlas obydwie strony i ul. Zielona
3.00 – Gołkowice Dolne Bloki 110, 116 i 121
4.00 – Gołkowice Górne: Tłoki obydwie strony
5.00 – Gołkowice Górne: Od Orlika do ABC obydwie strony
6.00 – Gołkowice Górne: Cała Osada i ulica Mostowa
7.00 – Msza Święta z kazaniem i prywatna adoracja
7.40 – Gimnazjum Klasy II – Ks. Katecheta
8.35 – Gimnazjum Klasy I – Ks. Katecheta
9.30 – Mieszkańcy Gabonia - Praczki (adoracje prowadzą: Aniela Zagórowska i Aniela Kasprzyk)
10.30 – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołkowicach – Siostra Izajasza
11.30 – Przedszkola: Sióstr Karmelitanek, „ Skrzat”, „ Mały Artysta” z Gołkowice Dolnych i Niepubliczne Przedszkole Muzyczne z Gołkowic Górnych - prowadzą Siostry i Właścicielki Przedszkoli


12.30 do 13.00 adoracja indywidualna
13.00 – Skrudzina i Szkoła Podstawowa w Skrudzinie – Siostra Emmanuela i Zelatorki Róż
14.00 – Msza Św. dla Seniorów, Chorych i Cierpiących połączona z Sakramentem Namaszczenia i adoracja relikwii - Ojciec Wiesław
15.00 – Godzina Miłosierdzia – Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.15 – Msza Święta
ZAWIERZENIE PRAFII MIŁOSIERDZIU BOŻEMU
16.30 – Pożegnanie
POLECAMY: Miasto i Gmina Stary Sącz  |  Szkoła Podstawowa w Gołkowicach  |  Diecezja Tarnowska
 Rodzina Szkół im. Jana Pawła II  |  OSP Gołkowice Górne  |  Gimnazjum w Gołkowicach
Parafia Świętego Antoniego Padewskiego, 33-388 Gołkowice Górne 41, tel. 018 446 36 76