Strona główna
Kronika - Rok 2014
Kronika - Rok 2013
Kronika - Rok 2012
Kronika - Rok 2011
Kronika - Rok 2010
Kronika - Rok 2009
Kronika - Rok 2008
Kronika - Rok 2007
Kronika - Rok 2006
Kronika - Rok 2005
Kronika - Rok 2004
Kronika - rok 2008
 
8 grudnia 2008 - Dziewczęca Służba Maryjna

     DSM - czyli Dziewczęca Służba Maryjna jest stowarzyszeniem dziewcząt, które chcą poznać życie Maryi oraz naśladować ją w codziennym życiu. Hasło DSM brzmi "Przez Maryję do Jezusa".
8 grudnia 2008, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny dziewczęta, które swoim życiem pragną zbliżyć się do Matki Jezusa zostały przyjęte do grona DSM.
DSM naszej parafii wzbogaciła się o 17 dziewcząt.

     "O Pani moja, o Matko moja, cała się Tobie oddaję, ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie. Gdy przeto Twoją jestem, o dobra Matko, broń mnie i strzeż jako dziecka i własności Twojej.
Amen".


     Obowiązki dziecka Maryi
-Wiernie wypełniać "Pięć Zadań".
-Przychodzić na każde spotkanie grupy.
-Codziennie odmawiać przy rannym pacierzu modlitwę "O pani Moja ..."

     Pięć Zadań Dziecka Maryi
-Będę chętnie spełniać polecenia rodziców i wychowawców.
-Będę starać się, aby w mojej grupie maryjnej zawsze panowała zgoda i miłość.
-Będę nieść radość, zwłaszcza tam, gdzie są ludzie samotni, cierpiący, smutni.
-Będę łączyć się z cierpieniem Pana Jezusa oraz boleścią Jego Matki i ofiarnie wybierać to, co trudne.
-Będę umacniać swą przyjaźń z Jezusem przez dobre uczynki i unikanie okazji do grzechu.


23 listopada 2008 - Przyjęcie chłopców do grona ministrantów

     Również w uroczystość Chrystusa Króla wielu chłopców z naszej parafii zostało przyjętych do grona Liturgicznej Służby Ołtarza. Podczas Mszy Św. o godzinie 12.00 w uroczysty sposób aspiranci zostali przyjęci w szeregi ministrantów, a chłopcy po I Komunii Świętej, zostali mianowani kandydatami na ministrantów. Razem z nimi tę ważną chwilę przeżywali ich najbliżsi oraz cała wspólnota parafialna. więcej na stronie internetowej ministrantów http://www.lso.golkowice.diecezja.tarnow.pl/


Listopad 2008 - BISKUP TARNOWSKI WIKTOR SKWORC mianował Pana Jana Gomółkę Prezesem Oddziału Parafialnego Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej w parafii p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Gołkowicach.

      Będzie on pełnił tę zaszczytną i odpowiedzialną funkcję przez kolejną trzyletnią kadencję. Szczęść Boże!


23 listopada 2008 - II KONGRES AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI TARNOWSKIEJ

10-lecie Akcji Katolickiej
Diecezji Tarnowskiej

     W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w dniu 23 XI 2008 r. w Tarnowie odbył się II Kongres zorganizowany przez Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej z okazji 10-lecia AK. Program Kongresu obejmował wręczenie Medali 10-lecia AK, referaty tematyczne oraz przyjęcie Deklaracji Programowej.
     Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Katedrze Tarnowskiej. Homilię wygłosił ksiądz biskup Ordynariusz Wiktor Skworc. Nawiązał do początków tworzenia Akcji Katolickiej w naszej diecezji. Podkreślił dużą rolę Jana Pawła II, który "upomniał się" o tę formację katolików świeckich, funkcjonującą w Polsce z wielkim powodzeniem już przed II wojną światową. Znaczącym akcentem Mszy Świętej jubileuszowej było uroczyste ślubowanie członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodych.
     Po Mszy Świętej nastąpiła inauguracja II Kongresu AK w auli Jana Pawła II. Prezes Instytutu AK Diecezji Tarnowskiej pan Wacław Prażuch przywitał biskupa Ordynariusza, Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej ks. dra hab. Ireneusza Stolarczyka, prelegentów, asystentów dekanalnych, parafialnych oraz przedstawicieli parafialnych oddziałów z całej Diecezji Tarnowskiej. I Kongres odbył się w 2004 r. Obecny zwołano z racji 10-lecia istnienia AK w naszej diecezji. Na wstępie odczytano list z gratulacjami i życzeniami od Krajowego Asystenta Kościelnego AK, ks. biskupa Mariana Leszczyńskiego.
     Następnie odbyła się ceremonia wręczania Medali 10-lecia AK. Z okazji Jubileuszu wydano okolicznościowy medal, którym uhonorowano hierarchów kościelnych, członków AK najbardziej zaangażowanych w działalność stowarzyszenia oraz osoby świeckie spoza struktur AK wspierające jej istnienie. Medale przyznano m.in.: księdzu biskupowi Ordynariuszowi, biskupowi Leszczyńskiemu, księdzu dr hab. I. Stolarczykowi, księdzu dr J. Siedlarzowi, asystentom dekanalnym, asystentom parafialnym, w tym Księdzu Proboszczowi Kazimierzowi Koszykowi- asystentowi kościelnemu naszego oddziału parafialnego AK, Prezesowi Instytutu AK Diecezji Tarnowskiej Wacławowi Prażuchowi. Medale otrzymali najbardziej aktywni prezesi POAK, w tym również pan Jan Gomółka, prezes naszego oddziału parafialnego. Największą rzeszę odznaczonych stanowili członkowie parafialnych oddziałów AK. Z całej diecezji medale otrzymało 300 osób. Z naszej parafii tym wyróżnieniem zostały uhonorowane następujące osoby: Alfreda Biel, Jadwiga Gomółka, Grzegorz Gorczowski, Krystyna Kałuzińska, Antonina Klimek, Maria Masternak, Małgorzata Niemiec, Grzegorz Niesporek, Jadwiga Plata, Józef Szabla.
     Po ceremonii odznaczeń miłym akcentem Kongresu było przybycie delegacji Katolickiego Stowarzyszenia Młodych. Na ręce pana Wacława Prażucha złożyli oni gratulacje z okazji Jubileuszu oraz przekazali życzenia dalszej owocnej pracy. Wyrazili nadzieję, że w przyszłości szeregi AK zasilą obecni członkowie KSM. Po części oficjalnej przedstawiano referaty omawiające działalność AK.
     Jako pierwszy wystąpił ks. prof. Ryszard Banach, który przybliżył AK z okresu II Rzeczypospolitej. AK działała w Polsce przed wojną przez okres sześciu lat, od 1933 do 1939 r. Głównym celem tej katolickiej organizacji było przeciwdziałanie klerykalizmowi. W ówczesnej Polsce działały różne organizacje katolickie, chociaż nie występowały pod taką nazwą. Akcja Katolicka miała ze zadanie pogłębianie wewnętrznego życia swoich członków, prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, poszerzanie wiedzy na temat spraw społecznych. Jej działalność przyjmowała różnorodne formy: kursy dokształcające, prowadzenie parafialnych bibliotek, chóru, świetlic, obozów letnich, kursów przysposobienia obronnego, zlotów, rekolekcji, zebrań, wystaw, przedstawień teatralnych, rozgrywek sportowych, itp.
     Wojna zgasiła AK, której nie udało się już reaktywować w okresie komunizmu. Reżimy totalitarne uniemożliwiły jej funkcjonowanie. Działalność AK była przedsięwzięciem gigantycznym, jak ocenił ks. prof. Banach. W tak krótkim czasie AK dokonała rzeczy niezwykłych: zaktywizowała wielu katolików, nauczyła współpracy księży z parafianami. AK znajdując się w stadium początkowym, zostawiła pozytywny i wyraźny ślad w życiu Kościoła i diecezji.
     Następnie ks. dr Jan Siedlarz przedstawił proces budowy struktur AK Diecezji Tarnowskiej w latach 1995-1998. W kościele działały różne grupy nieformalne, które nie miały jednak żadnych struktur i mocy prawnej. W czasie wizyty biskupów w Rzymie, Ojciec Święty Jan Paweł II upomniał się o Akcję Katolicką. Od 1995 r. podjęto działania mające na celu wypracowanie pewnych ustaleń dotyczących tej organizacji katolickiej. W 1995 r. stosownym dekretem erygowano AK Diecezji Tarnowskiej. Organizowano różne spotkania katolików świeckich, wymieniano doświadczenia, szukano odpowiedzi na pytanie dotyczące struktur, statutu, rejestracji AK. Najstarsze erygowane oddziały AK Diecezji Tarnowskiej pochodzą z 23 IV 1998 r. Przyjęto statut wypracowany na forum ogólnym. Charakterystyczną cechą struktur AK Diecezji Tarnowskiej jest funkcjonowanie organizacji dekanalnej. Pierwsze spotkanie Zarządu Instytutu AK Diecezji Tarnowskiej odbyło się 3 X 1998 r. Zaczęto wydawać Biuletyn AK. Gdy ukierunkowano stronę organizacyjną, przekazywanie informacji było sprawą prostszą. Pierwszym Asystentem Kościelnym AK Diecezji Tarnowskiej był ks. dr Jan Siedlarz i pełnił tę funkcję przez siedem lat.
     Działalność AK w latach 1998-2008 przedstawił obecny Prezes Instytutu Diecezjalnego Wacław Prażuch. Mocno podkreślił, że Diecezja Tarnowska liczy najwięcej członków. W 166 oddziałach parafialnych skupia 3 700 osób. Przedstawił kilka najistotniejszych kwestii dla AK:
- rekolekcje wielkopostne w Ciężkowicach. One ukształtowały i nadal tworzą duchowość stowarzyszenia
- pielgrzymki diecezjalne: przez 5 lat do Starego Sącza, a ponadto do Tuchowa, Zabawy, Pasierbca, Limanowej
- spotkania regionalne
     Mówił o ważnych dla AK wydarzeniach, do których zaliczył:
- obecność w Starym Sączu podczas kanonizacji Kingi i złożenie daru Ojcu Świętemu
- poświęcenie sztandaru na Jubileuszu odkupienia 2000 roku- symbol stowarzyszenia Diecezji
- I Kongres AK w piątą rocznicę powstania
- ogólnodiecezjalne konkursy
- organizacja Dnia Społecznego
     Prezes Instytutu AK podziękował wszystkim oddziałom parafialnym za ogromne zaangażowanie w życie parafii, za ducha ewangelizacji.
     Kongres zamknął swoim wystąpieniem Asystent Kościelny AK Diecezji Tarnowskiej- ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk. Podziękował za trafność decyzji przy tworzeniu struktur AK i za każdą formę zaangażowania. Podkreślił konieczność koncentrowania się na potrzebach parafii, odczytywania, co dla niej jest najistotniejsze.
     Następnie ks. Stolarczyk odczytał Deklarację Programową II Kongresu.
     Deklaracja Programowa II Kongresu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej
     Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej, świadoma swej misji ewangelizacyjnej we współczesnej rzeczywistości, przeprowadzanej wraz z hierarchią kościelną, a więc z księdzem Biskupem Ordynariuszem, asystentem diecezjalnym, asystentami kościelnymi, dekanalnymi i parafialnymi w strukturach stowarzyszenia postanawia:
- uwielbiać Boga za dar czasu 10-lecia istnienia Akcji Katolickiej
- wyrażać wdzięczność Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II i Episkopatowi Polski za reaktywowanie Akcji Katolickiej w Polsce oraz z całą mocą słów Zbawiciela potwierdzić, że Chrystus jest naszą drogą, prawdą i życiem, a my jesteśmy Jego uczniami.
     Jan Paweł II ojciec duchowy odrodzonej Akcji Katolickiej w Polsce prosząc o jej powołanie postulował: "Trzeba, aby na nowo odżyła". To także dla nas członków AK wielkie wyzwanie. Mówił również do nas Jan Paweł II: "Głos chrześcijan nie może zamilknąć, ponieważ Chrystus powierzył nam słowo zbawienia, którego pragnie każde ludzkie serce. Ewangelia, ofiaruje nam bezcenną perłę, której wszyscy szukają". Świadomi, iż dostąpiliśmy łaski bycia świadkami miłości, jaką zesłał nam Bóg w osobie Jana Pawła II, winniśmy sami zgłębiać jego słowa i propagować nauczanie Piotra naszych czasów. W 30 rocznicę powołania na Stolicę Piotrową naszego wielkiego rodaka sytuującego AK na miejscu szczególnym wśród stowarzyszeń wiernych świeckich pomni nakazu Ojca Świętego Jana Pawła II, podwójcie waszą miłość, by przez świętość życia i zapał apostolski czynić coraz wspanialsze oblicze Kościoła, zobowiązujemy się w naszej działalności podążać drogowskazem jego słów, opartych na Ewangelii, by:
- Budować przejrzysty program działania stowarzyszenia i gorliwie go realizować
- Wytrwale dążyć do wypracowania własnego profilu duchowego
- Wspólnotowo pogłębiać życie religijne, intelektualne i kulturalne
- Skutecznie przenikać wartościami ewangelizacyjnymi życie społeczne
- Odpowiedzialnie zajmować stanowisko w sprawach publicznych Kościoła
- Odważnie reagować na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej
     "Wszyscy jesteśmy wezwani do pracy w winnicy pańskiej. Tak więc nie można oddzielać wiary od życia. Idźmy więc naprzód z wiarą, z nadzieją. Chrystus, Syn Boży, który z miłości do człowieka przyszedł na ten świat dwa tysiące lat temu, także dzisiaj prowadzi swoje dzieło. Musimy mieć przenikliwy wzrok, aby go dostrzec, a nade wszystko wielkie serce, abyśmy sami stawali się Jego narzędziami. Możemy liczyć na moc Ducha Świętego, który przynagla nas, abyśmy wyruszyli w daleką drogę, pokrzepieni nadzieją, która zawieść nie może". To myśl z wypowiedzi Jana Pawła II.
     Niech Maryja, gwiazda nowej ewangelizacji, Królowa Apostołów oraz święci patronowie: św. Wojciech, bł. Karolina wspierają nas na drodze apostolstwa i świadectwa.
     Na zakończenie Asystent Kościelny Diecezji Tarnowskiej zaapelował do wszystkich zebranych, aby Akcja Katolicka, która zrodziła się w myśli i koncepcji Jana Pawła II, odczytywała jego słowa i wprowadzała je w życie.

Sekretarz POAK
Maria Masternak

21 listopada 2008 - Wykład Ks. Kardynała Zenona Grocholewskiego pt. "Wychowanie do wartości"

"Wychowanie do wartości"
Kilka refleksji wynikłych z wykładu
Kardynała Zenona Grocholewskego
Prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego w Watykanie,
wygłoszonego 21 listopada 2008 w Sali Lustrzanej w Tarnowie

     Ks. kard. Zenon Grocholewski ur. 11 października 1939 r. Od 1972 pracował w Najwyższym Trybunale Stolicy Apostolskiej, pełniąc obowiązki notariusza, sekretarza, a następnie kanclerza i sekretarza. 21 grudnia 1982 został mianowany biskupem. Sakrę biskupią przyjął z rąk Sługi Bożego Jana Pawła II w Watykanie 6 stycznia 1983 roku, a nominację arcybiskupią 16 grudnia 1991 roku. Od 15 listopada 1999 roku jest prefektem Kongregacji Edukacji Katolickiej. Został kreowany kardynałem na konsystorzu dnia 21 lutego 2001 roku, jako diakonia został mu przyznany kościół "San Nicola in Carcere".
     Wykładał na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, był profesorem na Studium Rotalnym w Rzymie. Jako Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej jest Wielkim Kanclerzem Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, Wielkim Kanclerzem Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej, Wielkim Kanclerzem Papieskiego Instytutu Archeologii Chrześcijańskiej, Wielkim Kanclerzem Instytutu Studiów Arabskich i Islamistyki.
     Jest autorem licznych książek i artykułów w specjalistycznych pismach, dziełach zbiorowych oraz w aktach będących pokłosiem różnych Kongresów i Konferencji. Opublikował ponad 550 książek i artykułów w 12 językach dotyczących dziedziny prawa kanonicznego.
     Jest postulatorem procesu beatyfikacyjnego Edmunda Bojanowskiego ogłoszonego błogosławionym w Warszawie 13 czerwca 1999 r. oraz siostry Sancji (Janiny Szymkowiak) ogłoszonej błogosławioną w Krakowie 18 sierpnia 2002 r.
     Otrzymał wiele tytułów honorowych i odznaczeń, m.in.: medal honorowy "Polonia Semper Fidelis" za zasługi dla biografistyki polonijnej, honorowy członek Papieskiej Akademii św. Tomasza z Aquinu, honorowy członek kanonistów Włoskich, honorowy członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, doktoraty honoris causa Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu w Passau, Uniwersytetu w Glasgow, Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego w Buenos Aires oraz Uniwersytetu "Fu Jen" w Taipei (Tajwan).
     6 stycznia 2008 r. ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski, Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej obchodził srebrny jubileusz przyjęcia sakry biskupiej.

***

     W spotkaniu zorganizowanym przez Tarnowskie Towarzystwo Naukowe wzięli udział m.in. dyrektorzy i przedstawiciele kadry pedagogicznej szkół katolickich, szkół im. Jana Pawła II i szkół im. Świętych i Błogosławionych. W imieniu Ks. Biskupa Wiktora Skworca zaproszeni zostali także Dyrektorzy i przedstawiciele kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach.
     Przedstawiając swój pogląd na istotę wychowania Ks. Kardynał stwierdził, że przebiega ono czterema drogami - ma nauczyć poznawać, nauczyć działać, nauczyć żyć (z innymi) i nauczyć być (dla innych). Wychowanie, które ma spełnić swój cel powinno mieć charakter integralny - kształtować całego człowieka - jego umysł, serce i duszę.
     Jako chrześcijanie wiemy, że Bóg jest Miłością. Człowiek stworzony na Jego obraz i podobieństwo jest powołany do miłości. Mówi o tym papież Jan Paweł II w encyklice Redemptor hominis i Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas est. Grecy nazywali miłość mężczyzny i kobiety mianem "eros" i zawierali w nim tylko wąski zakres znaczenia słowa "miłość". Biblia stosuje natomiast inne słowo - "agape". Jest w nim zawarty aspekt ofiary, jaką ponoszą ludzie, którzy właściwie pojmują słowo "miłość", czyli "bycia dla drugiego".
     W rodzinie wzorem miłości dla dzieci są rodzice, którzy wzajemnie świadczą sobie miłość i w ten sposób uczą jej dzieci. Takie wychowanie jest wychowaniem do miłości. Jeśli rodzina źle funkcjonuje, to złe jest wychowanie. Tylko dzieci, które z natury są szczere, proste i otwarte, wychowywane w atmosferze rozumnej miłości, jak pisał Antoine de Saint-Exupery "potrafią zatknąć kij w piasku, uznać, że jest królową i obdarzyć go miłością", bo "…dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidzialne dla oczu." Tym kierował się i w ten sposób zawsze postępował Jan Paweł II.
     Kard. Grocholewski w swoim wykładzie przywoływał myśli Jacques'a Maritaina, francuskiego filozofa, teologa i myśliciela politycznego, który twierdził m.in., że "człowiek został obdarzony przez Boga godnością i nikt nie może mu jej odebrać (Maritain zawsze uważał, że każdy człowiek, jakikolwiek by był i skądkolwiek by pochodził, zasługuje na szacunek innych ludzi)". Wskazując sposoby działania wychowawczego przypominał doświadczenia dwóch wielkich pedagogów: Św. Jana Bosco i Jana Henryka Pestalozziego. Także Św. Maksymilian Maria Kolbe był rzecznikiem tego, że człowiek powinien być kształtowany do miłości i przez miłość. Powtarzał on z przekonaniem, że "Tylko miłość jest twórcza". Działalność wychowawczą powinny zatem cechować: pokora, szacunek, miłość i tolerancja.
     W ramach odpowiedzi na pytania uczestników Ksiądz Kardynał wyraził opinię, że w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji wychowawca powinien kierować się miłością do swoich wychowanków i z niej winny wynikać sposoby postępowania wychowawczego. Na zakończenie Mówca podzielił się kilkoma refleksjami na temat renomy szkół katolickich w świecie, nawet wśród wyznawców innych religii.
     Dziękując Gościowi Ks. Biskup Ordynariusz wyraził życzenie, aby w Diecezji Tarnowskiej wszystkie szkoły miały charakter katolicki. Służyć temu celowi ma także utworzenie Diecezjalnych Rodzin Szkół im. Jana Pawła II oraz im. Świętych i Błogosławionych.

***

     W tym samym dniu o godzinie 18.00 w tarnowskiej katedrze Kardynał Zenon Grocholewski przewodniczył Mszy Św., którą wspólnie z nim celebrowali Księża Biskupi: Wiktor Skworc, Władysław Bobowski, Stanisław Budzik i Wiesław Lechowicz. Podczas nabożeństwa Ks. Kardynał wygłosił homilię, a po jego zakończeniu wspólnie z Biskupami Diecezji Tarnowskiej wysłuchał koncertu chóru katedralnego Pueri Cantores Tarnovienses.

A. i G. Gorczowscy

19 listopada 2008 - Konkurs biblijny

     19 listopada 2008 odbył się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach szkolny etap Konkursu Biblijnego. Organizacją konkursu zajmowała się katechetka - Siostra Agata. Taki sam konkurs na poziomie gimnazjalnym został zorganizowany przez Ks. katechetę Krzysztofa Migacza w noszącym to samo imię gołkowickim Gimnazjum. Sukcesem obu szkół jest zakwalifikowanie się przedstawicielek społeczności uczniowskich obu placówek do etapu wojewódzkiego Małopolskiego Konkursu Biblijnego. W Szkole Podstawowej jest to Monika Klag z klasy szóstej, a w Gimnazjum Mariola Leśnik z klasy trzeciej.
11 listopada 2008 - Święto Niepodległości

Pomniki są po to, aby przypominać...
90 ROCZNICA
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

(...)Ojczyzny mojej stopy okrwawione
Włosami otrzeć na piasku
Padam: lecz znam jej i twarz, i koronę
Słońca słońc blasku.
...............................
Niechże nie uczą mię, gdzie ma ojczyzna,
Bo pola, sioła, okopy
I krew, i ciało, i ta jego blizna
To ślad - lub - stopy.

C.K.Norwid "Moja Ojczyzna"

     Temat patriotyzmu, stosunku obywatela do ojczyzny, walki o wolność, ale i wzniosłe ideały, był zawsze obecny w dorobku wielkich polskich twórców, artystów, ludzi myśli i czynu. Ta tematyka zajmowała także bardzo ważne miejsce w działalności duszpasterskiej Papieża - Polaka Jana Pawła II. W swojej książce "Pamięć i tożsamość" mówił on:
"Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna.",
a w innym miejscu:
"Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć - a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród - nie biorąc za podstawę przetrwania jakichkolwiek innych środków fizycznej potęgi jak tylko własna kultura, która się okazała w tym przypadku potęgą większą od tamtych potęg."
     Kultura, zdaniem Jana Pawła II była silniejsza niż oręż wrogów, bo trwała w ludziach, ich pietyzmie w stosunku do tradycji, pamiątek narodowych, a przede wszystkim bohaterów. "Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą życie." powtarzał często Kardynał Stefan Wyszyński słowa, przypisywane francuskiemu marszałkowi Ferdynandowi Foch'owi. (Słowa te zapisano na drewnianej tabliczce na terenie jednej z najsłynniejszych nekropolii polskich - Starego Cmentarza na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem). Prymas Tysiąclecia, który sam nie uchylał się od cierpienia dla dobra swoich rodaków i Ojczyzny wiedział, jak ważne jest wychowanie młodych pokoleń w duchu patriotyzmu i miłości tego, co polskie. Jednak, aby coś kochać trzeba najpierw to poznać. Kultura narodu polega więc też na właściwym uświadamianiu młodych pokoleń, że są cząstką społeczności, która wniosła wielkie wartości w życie nie tylko jednego narodu, ale także całej wspólnoty narodów.
     Własne "odczucie" Ojczyzny, jej świętość i nierozerwalny związek z Bogiem prezentował Julian Tuwim w wierszu pt. "Ojczyzna" mówiąc:

Ojczyzną moją jest Bóg,
Duch, Syn i Ojciec wszechświata.
Na każdej z moich dróg
Ku Niemu dusza ulata.

Ojczyzną moją jest łan,
Łan Polski, prostej, serdecznej,
Niech mi pozwoli Pan
W nim znaleźć spoczynek wieczny.

Ojczyzną moją jest dom,
Kochany dom rodzicielski,
Przytułek cichym snom
Młodości sielskiej-anielskiej.

Patrzę, strudzony śród dróg,
W oczu twych błękit przeczysty,
I jest w nim wszystko: i Bóg
I Polska i dom ojczysty.

     Właściwemu kształtowaniu młodych pokoleń, ukierunkowaniu ich nie tylko na poznawanie lecz i ukochanie Ojczyzny służą organizowane już od wielu lat uroczystości religijno - patriotyczne w Gołkowicach. Miejscem szczególnym w tym dniu jest pomnik poświęcony "Ofiarom faszyzmu i komunizmu" w Polsce, stojący na gołkowickim cmentarzu. Przez dwanaście lat od swego powstania "żyje" on w środowisku przypominając to, co ważne i wielkie w naszej Ojczyźnie, oraz integrując środowisko lokalne wokół wartości narodowych.
     Do udziału w obchodach Święta Niepodległości zaproszeni zostali przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Przedstawicielami posłów na Sejm RP byli: Arkadiusza Mularczyka Pan Edward Ciągło, Wiesława Janczyka Pan Wojciech Włodarczyk. Obecni byli także: Wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego, a zarazem Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego Pan Witold Kozłowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu Pan Marian Lis, Radni Rady Powiatu Nowosądeckiego i Rady Miejskiej w Starym Sączu, Sołtysi wsi Gołkowice Górne, Gołkowice Dolne, Skrudzina i Gaboń - Praczka.
     Środowiska kombatanckie, którym szczególnie bliskie jest Święto Niepodległości reprezentował Przewodniczący Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Stary Sącz Pan Wojciech Pierzga.
     Szczególne znaczenie miał udział w tej uroczystości dzieci, młodzieży, oraz nauczycieli szkół z terenu Parafii Gołkowice tj. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie wraz z dyrektorkami: Panią Zofią Korona, Panią Renatą Burchel i Panią Marią Kałuzińską. W uroczystościach wziął również udział dyrektor Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu Pan Stanisław Majca.
     Głównym organizatorem tego modlitewno-patriotycznego spotkania była Rada Wojewódzka NSZZ RI "Solidarność" województwa małopolskiego z Przewodniczącym Panem Janem Gomółką (który powitał wszystkich obecnych przed rozpoczęciem Mszy Św.). Dużą grupę przybyłych stanowili w związku z tym związkowcy. Środowisko "Solidarności" reprezentowali: ), nestor i legenda Rolniczej Solidarności Pan Władysław Piksa z Łącka, członek Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" Józef Sośnicki, Członkowie Prezydium Rady Wojewódzkiej NSZZ RI "Solidarność" województwa małopolskiego: Pan Wojciech Włodarczyk (Limanowa), Pani Zofia Długopolska (Myślenice), Pani Alicja Dyląg (Jodłownik), Pan Franciszek Kantor (Korzenna), przewodniczący Rad Gminnych NSZZ RI "Solidarność": Pan Wojciech Mucha (Grybów), Pan Antoni Żelazko (Podegrodzie), Pan Józef Włodarczyk (Chełmiec), Pan Franciszek Rożdżyński (Stary Sącz).
     Podniosły charakter nadawały uroczystości licznie obecne poczty sztandarowe: NSZZ RI "Solidarność" województwa przemyskiego i nowosądeckiego, gmin Stary Sącz, Grybów i Jodłownik, Rady Miejskiej w Starym Sączu, Ochotniczych Straży Pożarnych, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach. Uświetnił ją także udział starosądeckiej orkiestry pod kierunkiem Pana Stanisława Dąbrowskiego.

***

     Ranek 11 listopada 2008 roku w Gołkowicach wstał słoneczny, przejrzysty lecz mroźny. Pozbawione liści drzewa, zaorane po gospodarsku pola i szron na trawie dawały krajobraz prawdziwie polskiego listopada, miesiąca tak bardzo związanego z patriotycznymi zrywami Polaków (m.in. Powstanie Listopadowe 1830 r.). Uroczystości Święta Niepodległości zgromadziły licznie mieszkańców parafii, którym droga jest idea patriotyzmu, zaproszonych gości, rodziny pragnące w duchu miłości Ojczyzny wychowywać swoje dzieci.
     W polskiej narodowej mentalności patriotyzm zawsze był ściśle związany z wiarą i chrześcijańskimi korzeniami, dlatego zasadniczą część obchodów niepodległościowych stanowiła Msza Święta w Kościele Parafialnym w Gołkowicach, sprawowana pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Kazimierza Koszyka. W uroczystej celebrze wzięli także udział pracujący w parafii Ks. Kanonik Stefan Tokarz i Ks. Katecheta Krzysztof Migacz oraz rodacy: Ks. Grzegorz Kozieński i Ks. Tomasz Góra. Świąteczną homilię do zgromadzonych na Eucharystii wygłosił Ks. Krzysztof Migacz, który przybliżył słuchaczom znaczenie słowa "patriotyzm" zwracając jednocześnie uwagę na to, czym on być powinien obecnie. Główną myśl jego kazania można wyrazić słowami wielkiego Papieża Jana Pawła II: "Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej historii, będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom." / Jan Paweł II w Parlamencie, dn. 11 czerwca 1999 roku/. Uroczystą modlitwę w intencji Ojczyzny w kościele zakończyło odśpiewanie hymnu "My chcemy Boga" oraz pieśni "Nie rzucim Chryste...".
     Po zakończeniu Mszy Św. w marszowym rytmie pieśni legionowych uczestnicy uroczystości udali się na pobliski cmentarz, gdzie przy wspomnianym już pomniku miała miejsce druga część patriotycznego spotkania. Prowadzący apel poległych funkcjonariusz Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu Chorąży Sztabowy Józef Szabla i Radny Rady Miejskiej w Starym Sączu Pan Jan Kupczak przywołali na pamięć obecnych znanych oraz bezimiennych bohaterów polskich walk o wolność Ojczyzny, także tych z najnowszej historii Polski: Ojca Maksymiliana Kolbe i Ks. Jerzego Popiełuszkę.
     Następnie pod pomnikiem złożyli wieńce, wiązanki kwiatów i zapalone znicze: zaproszeni goście i ich przedstawiciele, delegacje dzieci i młodzieży wraz z dyrektorami, członkowie NSZZ "Solidarność" RI. Modlitwę za tych, którzy oddali swe życie dla Ojczyzny poprowadził Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk. Chwili refleksji zgromadzonych nad dziejami Państwa i Narodu sprzyjało odegranie przez orkiestrę dętą ze Starego Sącza wiązanki pieśni i utworów historycznych o tematyce patriotycznej, tak mocno związanych z czasami walk o niepodległy byt naszego kraju.

A. i G. Gorczowscy

8 listopada 2008 - Msza Św. dla myśliwych

      Już po raz drugi członkowie Koła Łowieckiego "Darz Bór" spotkali się w kaplicy p.w. Św. Franciszka w Skrudzinie, by wypraszać błogosławieństwo dla swoich działań, które wynikają z potrzeby pomocy otaczającej nas przyrodzie oraz szacunku i miłości do niej.4 listopada 2008 - Imieniny Karola Wojtyły

     W kalendarzu rocznic papieskich dzień 4 listopada ma szczególnie sentymentalne znaczenie. W tym dniu bowiem swoje imieniny obchodził Jan Paweł II. My czcimy ten dzień jako parafia, w której działają dwie placówki oświatowo - wychowawcze noszące jego imię, a wśród mieszkańców znaleźli się także inicjatorzy uwiecznieni a postaci tak wielkiego Polaka pamiątkowym monumentem.
     Już od rana grupy uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zbierały się pod pomnikiem, by uczcić pamięć swojego Patrona i pomodlić się w intencji jego rychłej beatyfikacji i kanonizacji.
     Szczególnie pięknie wyglądał pomnik i jego otoczenie wieczorem, kiedy oświetlało go światło kilkudziesięciu zniczy ułożonych w kształt serc przez uczniów Szkoły Podstawowej.16 października 2008 - Poświęcenie i odsłonięcie Pomnika Jana Pawła II w Gołkowicach

     "Trwajcie mocno przy Chrystusie, aby On trwał w was! Nie pozwólcie, aby w waszych sercach, w sercach ojców i matek, synów i córek zagasło światło Jego świętości."

(Inskrypcja umieszczona na Pomniku Jana Pawła II w Gołkowicach,
pochodząca z homilii Ojca Świętego wygłoszonej w Starym Sączu)

     Słowa, które m.in. wypowiedział Jan Paweł II w Starym Sączu, podczas siódmej pielgrzymki do Polski 16 czerwca 1999r. zostały wybrane przez pana Andrzeja Myjaka, jako motto i umieszczone na tablicy pamiątkowej pomnika Jana Pawła II w Gołkowicach.
     Przyjazd Ojca Świętego do Starego Sącza, mimo złego stanu zdrowia (Papież nie odprawił dzień wcześniej Mszy Św. w Krakowie) i deszczowej pogody stał się dla mieszkańców Sądecczyzny oraz licznej rzeszy pielgrzymów z całej Polski i świata niezwykle ważnym wydarzeniem. Spotkanie z Wielkim Rodakiem - następcą Św. Piotra było długo wyczekiwaną nagrodą za wierność, modlitwę i obecność podczas poprzednich pielgrzymek. Naturalne było też przekonanie, które po pielgrzymce wyrażali Sądeczanie, że "Ołtarz Papieski" w Starym Sączu powinien zostać w tym mieście, jako wyjątkowy pomnik Papieża - Polaka. Upamiętnianie postaci i dzieła Jana Pawła II stało się naturalną konsekwencją przywiązania do osoby oraz ideałów reprezentowanych przez Wielkiego Kapłana i Patriotę.
     Wyrazem chęci realizowania myśli Karola Wojtyły, potem Jana Pawła II jest nadanie imienia naszego Ojca Świętego Szkole Podstawowej w Gołkowicach, co miało miejsce w dniu 16 października 1997 roku. Szkoła, jako placówka wychowawcza pełni od tej chwili rolę "żywego pomnika", w którym myśl Wielkiego Patrona żyje i rozwija się w kolejnych pokoleniach młodych ludzi.
     Jako współzałożycielka Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, a także Rodziny Diecezjalnej zrzeszającej placówki wychowawcze pod patronatem Wielkiego Rodaka Szkoła Podstawowa w Gołkowicach uczestniczy w wielu wspólnych przedsięwzięciach wychowawczych i dydaktycznych podnoszących jakość jej działalności, czego wyrazem jest m.in. uzyskanie 26 września 2006 roku (na okres 5-ciu lat) Certyfikatu Małopolskiego Kuratora Oświaty "Szkoła wyróżniona za wychowanie".
     Kontynuację tak obranego kierunku wychowania zapewnia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach noszące to zaszczytne imię od 4 września 2006 roku. Włączając się w "rodzinne" tradycje szkół imienniczek, podejmuje działania, których celem jest ugruntowanie właściwych postaw wśród kształcącej się w niej młodzieży (np. rozwijanie działalności młodzieżowego koła "Caritas").
     Ze śmiercią Wielkiego Papieża 2 kwietnia 2005 roku związana jest inicjatywa modlitewna podjęta przez młodzież Parafii Gołkowice tj. Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca, podczas którego mieszkańcy parafii modlą się o rychłą kanonizację Jana Pawła II.
     Inicjatywy te nie miałyby szansy rozwoju, gdyby nie sprzyjająca atmosfera w środowisku, współdziałanie rodziców, społeczności szkolnych, parafii.
     Pomysł ufundowania pomnika Jana Pawła II w Gołkowicach pojawił się jako prosta konsekwencja i zwieńczenie aktywności rodzin, szkół, parafii, władz samorządowych, całej społeczności Gołkowic skierowanej na realizację w życiu myśli Jana Pawła II.
     Bezpośrednim pomysłodawcą jest pan Andrzej Myjak - mieszkaniec Gołkowic, Radny Rady Miejskiej w Starym Sączu. Idea umiejscowienia pomnika Jana Pawła II w Gołkowicach zakiełkowała w jego umyśle już w pierwszą niedzielę po śmierci naszego Papieża (3.04.2005r), kiedy to przechodząc obok szkoły zauważył na jej schodach oświetlony płomieniami zniczy portret Patrona. Swoją refleksją, że Gołkowice mogłyby upamiętnić Ojca Świętego poprzez pomnik podzielił się przy okazji ( na spotkaniu opłatkowym w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II, w styczniu 2007r.) z członkami Rady Rodziców. O wyrażenie opinii na ten temat poprosił także Ks. Kazimierza Koszyka. Popierając całym sercem tę inicjatywę Ks. Proboszcz zaproponował, by o wykonanie pomnika zwrócić się do artysty rzeźbiarza Roberta Motyki z Siedlisk k/Bobowej. W wizji autora zaproponowana początkowo płaskorzeźba przekształcona została w popiersie.
     O współrealizację pomysłu Andrzej Myjak zwrócił się do członka Rady Sołeckiej Gołkowic Górnych - pana Stanisława Warzechy. Idea został przedstawiona także sołtysowi Gołkowic Górnych panu Stanisławowi Olszowskiemu, który włączył się czynnie w realizację projektu.
     Ponieważ pomnik miał być usytuowany na terenie przyszkolnym główny pomysłodawca zwrócił się do Burmistrza Starego Sącza pana Mariana Cyconia oraz Dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II pani Zofii Korona i Gimnazjum im. Jana Pawła II pani Renaty Burchel o wyrażenie zgody na lokalizację pomnika. Od tej chwili obie placówki na czele z Dyrektorami, poczytując to sobie za honorowy obowiązek włączyły się aktywnie w realizację tego wielkiego i ważnego zadania.
     Należy zaznaczyć, że pomysł i wszelkie działania związane z powstaniem pomnika cieszyły się od początku pełną aprobatą Burmistrza Starego Sącza pana Mariana Cyconia, któremu również bardzo droga jest myśl upamiętnienia postaci i myśli Jana Pawła II (był on wielkim rzecznikiem nadania obecnego imienia Gimnazjum w Gołkowicach).
     Kolejnym etapem starań o powstanie pomnika Jana Pawła II w Gołkowicach było pozyskiwanie fundatorów. Andrzej Myjak i Stanisław Warzecha sfinansowali projekt i wykonanie przez artystę formy do odlewu, a także dwie tablice pamiątkowe znajdujące się na cokole pomnika. Na prośbę pomysłodawcy sfinansowania samego odlewu, a także zagospodarowania terenu wokół pomnika podjął się mieszkaniec Gołkowic pan Bogdan Wójcik - właściciel firmy BESTPOL. W sprawie postumentu zaś zwrócono się (już 10 listopada 2007r.) do pana Kazimierza Wolskiego z Mizernej, właściciela wyspecjalizowanej, renomowanej (także na świecie) firmy, która m.in. dokonała rewitalizacji rynku oraz klasztoru SS. Klarysek w Starym Sączu. Pan Wolski współfinansuje wykonanie granitowego postumentu pomnika.
     Pomnik ma formę popiersia Jana Pawła II w stroju pontyfikalnym (odlew z brązu), a wykonany został przy wsparciu (wydatnej pomocy) pana Mariana Bieryta. Umieszczony jest na cokole z granitu szwedzkiego o nazwie "Wanga" w kolorze czerwonym. Współgra z nim plac wokół monumentu wyłożony również granitową kostką, z akcentami koloru czerwonego. Usytuowanie pomnika w pobliżu szkół, na ich terenie, w niedalekim sąsiedztwie kościoła, a więc w centrum, miejscu niejako łączącym wsie Gołkowice Górne i Dolne, dostępnym dla wszystkich, którym droga jest postać Jana Pawła II sprzyja integracji społeczności lokalnej.
     Na termin odsłonięcia pomnika ustalono 30 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża - 16 października 2008 roku. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Infułata Władysława Kostrzewy, którą koncelebrowali m.in. Ks. Prałat Alfred Kurek ze Starego Sącza, Proboszcz Parafii Gołkowice Ks. Kazimierz Koszyk, Ks. Prałat Józef Grzegorzek, Ks. Kanonik Stefan Tokarz, Ks. Prałat Józef Wałaszek. Uświetnili ją swoją obecnością goście, wśród których wymienić należy Burmistrza Starego Sącza Pana Mariana Cyconia, Marszałka Sejmiku wojewódzkiego Pana Leszka Zegzdę, Starostę nowosądeckiego Pana Jana Golonkę, Dyrektora delegatury kuratorium w Nowym Sączu Pana Władysława Ścianka, radnych, sołtysów, wykonawcę popiersia artystę rzeźbiarza Pana Roberta Motykę, pomysłodawców, fundatorów, zaproszonych dyrektorów szkół, a także harcerzy z Zespołu Szkół w Barcicach. Odświętny charakter dniu poświęcenia pomnika nadała obecność wielu pocztów sztandarowych, a oprawę muzyczną zapewnił chór Gimnazjum im. Jana Pawła II pod kierunkiem Pani Ilony Czarneckiej - Jagieła. Społeczności szkolne reprezentowały liczne grupy uczniów, nauczyciele, pracownicy szkół, a obowiązki gospodyń pełniły Dyrektorki: Szkoły Podstawowej Pani Zofia Korona i Gimnazjum Pani Renata Burchel. Jako, że uroczystość miała charakter środowiskowy, integrujący mieszkańców Gołkowic byli oni licznie reprezentowani podczas tego wielkiego, znaczącego wydarzenia.
     Uroczystość zainaugurowała Rok Ojca Świętego Jana Pawła II w Mieście i Gminie Stary Sącz (Uchwała nr XXVII/347/2008 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 1 września 2008r.) Dzień 16 października jest jednocześnie corocznie Świętem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach oraz wszystkich, którzy czczą osobę i dzieło Karola Wojtyły - Papieża Polaka.
     Nowo powstały pomnik nie jest zakończeniem działań środowiska związanych z osobą Ojca Świętego. Powinien on stać się zobowiązaniem i symbolem wrastania następnych pokoleń mieszkańców Gołkowic w dzieło Jana Pawła II - Wielkiego Polaka i Wielkiego Papieża.12 października 2008 - Dzień Papieski w Gołkowicach - "JAN PAWEŁ II - WYCHOWAWCA MŁODYCH"

     Dzień Papieski obchodzony od 2001 roku jest także w naszej miejscowości. W tym roku jego hasło jest szczególnie bliskie mieszkańcom Gołkowic, gdyż z inicjatywy środowiska lokalnego dwie szkoły: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum noszą imię Papieża - Polaka. Wychowanie młodych pokoleń w związku z tym ma dla naszej społeczności zasadnicze znaczenie.
     12 października 2008 roku dla uczczenia VIII "Dnia Papieskiego" w Szkole Podstawowej została przedstawiona przez Pana Grzegorza Gorczowskiego (sekretarza Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II) prezentacja multimedialna o tematyce związanej z 10 - leciem działalności Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II i prężnej działalności w niej Szkoły Podstawowej w Gołkowicach. Następnie obecni mogli wysłuchać koncertu pieśni przygotowanych na tę okazję przez chór Gimnazjum w Gołkowicach pod kierunkiem Pani Ilony Czarneckiej - Jagieła. Swój repertuar zaprezentowała także Pani Lidia Szewczyk ze Skrudziny, która wraz z córką Renatą i akompaniującym im Kamilem Zabłockim zaprezentowała utwory o tematyce związanej z postacią Jana Pawła II. Członkowie Szkolnego Koła "Caritas" działającego w Gimnazjum wzięli udział w zbiórce pieniędzy na cele Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" (pomoc uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin).
     Wieczorem na Apel Modlitewny do kościoła parafialnego zaprosili wraz z Ks. Proboszczem członkowie działającej w parafii grupy młodych ludzi "Młodzież JP2".4 października 2008 - Rocznica poświęcenia Kaplicy w Skrudzinie

     Przed rokiem, 4 października, w dniu, w którym wspominamy Św. Franciszka z Asyżu nasza parafia obchodziła szczególną uroczystość - przez Ks. Biskupa Władysława Bobowskiego została poświęcona kaplica p.w. Św. Franciszka w Skrudzinie. 4 października br. obchodziliśmy rocznicę tego wielkiego wydarzenia, które ukazało siłę zgodnego działania we wspólnej sprawie. Od swego powstania kaplica służy nie tylko mieszkańcom Skrudziny, ale także wszystkim innym, pragnącym modlić się w tym miejscu (niektóre młode pary właśnie w niej chcą ślubować sobie przed Bogiem miłość, wierność,...).2 października 2008 - Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę

     Już ósmy raz pielgrzymowali na Jasną Górę uczniowie Szkół im. Jana Pawła II. Tradycyjnie pielgrzymka odbyła się na początku października, a zgromadziła na jasnogórskich błoniach blisko 40 tysięcy dzieci i młodzieży. Jasnogórskie spotkania członków Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II są jednym z głównych działań wychowawczych zaplanowanych przez "Rodzinę" w ramach realizacji myśli wielkiego Patrona. Centralnym punktem pielgrzymki była Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Biskupa Zygmunta Zimowskiego - Ordynariusza Radomskiego - duszpasterza Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.
     Pielgrzymka była także ważnym wydarzeniem dla naszej parafii ponieważ wzięli w niej udział przedstawiciele dwóch szkół im. Jana Pawła II - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.1 października 2008 - Intronizacja relikwii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w parafii Gołkowice

     1 października to w kalendarzu liturgicznym wspomnienie Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora kościoła. Zwana jest ona "Małą Tereską", a jej droga dziecięctwa Bożego warta jest rozpowszechnienia jej wśród tych, którzy chcieliby jak ona zbliżyć się do Boga.
     Była karmelitanką stąd pierwsze w br. Nabożeństwo Różańcowe przygotowały i poprowadziły Siostry Karmelitanki przypominając, ze Teresa jest patronką misji. Bo choć nigdy na misje nie wyjechała, to w ich intencji ofiarowywała swoje modlitwy i ponosiła wiele ofiar.
     Na zakończenie Mszy Św. wierni mieli możliwość po raz pierwszy ucałować relikwie Św. Teresy, które naszej parafii podarował rodak Ojciec Jerzy Nawojowski, karmelita.26 września 2008 - Msza młodzieżowa

      26 września 2008 o godz. 19.30 w naszym kościele parafialnym została odprawiona Msza Św. dla młodzieży. Inicjatorem tych comiesięcznych spotkań młodych ludzi z naszej parafii jest Ks. Katecheta Krzysztof Migacz, a oprawę nabożeństwa przygotowuje młodzież biorąca udział w spotkaniach Grupy Apostolskiej. Modlitewnych inspiracji dostarcza Św. Paweł Apostoł, którego rok jest właśnie obchodzony w Kościele.
     O kolejnych Mszach Św. młodzieżowych informacji dostarcza strona internetowa Młodzieżowej Grupy Apostolskiej.23 września 2008 - VI Forum Diecezjalne Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Gródku n/Dunajcem

     VI Forum Diecezjalne Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, które odbyło się 23 września 2008 roku w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej "ARKA", w Gródku nad Dunajcem było spotkaniem przedstawicieli szkół noszących imię Papieża – Polaka. Wzięło w nim udział blisko siedemdziesiąt placówek, a także proboszczowie parafii, na terenie których znajdują się szkoły, władze samorządowe i oświatowe. Jak podczas każdego spotkania swoje osiągnięcia w formie wystawy zaprezentowała kolejna szkoła - członek Rodziny Diecezjalnej. Centralnym punktem spotkania był udział we Mszy Św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Ordynariusza Wiktora Skworca.Znaczący i wnoszący wiele ważnych treści był wykład Ks. Prof. Janusza Królikowskiego pt. "Ku wolności wyzwolił nas Chrystus - Jan Paweł II nauczycielem w szkole Św. Pawła". Jak zawsze spotkaniu przyświecały bardzo istotne cele:
- wcielanie w życie w rozmaitych formach nauki Jana Pawła II,
- planowanie i koordynowanie działań skierowanych na realizację myśli Jana Pawła II,
- formacja przedstawicieli kadry pedagogicznej,
- integracja społeczności szkolnych,
- kształtowanie pokoleń młodych Polaków zgodnie z nauką Patrona.14 września 2008 - Msza Święta za Ojczyznę na Przehybie

     14 września 2008 roku w związku z rocznicą zdradzieckiego napadu Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku (17 września) przy Krzyżu Trzeciego Tysiąclecia na Przehybie została odprawiona Msza Św. za Ojczyznę. Jest ona celebrowana w tym miejscu corocznie z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koła w Starym Sączu. Od początku cieszy się wielkim poparciem Ks. Kanonika Stefana Tokarza (byłego proboszcza Parafii Gołkowice), a obecnie także Ks. Proboszcza Kazimierza Koszyka.
     W tym roku przy dość sprzyjającej pogodzie wzięli w niej udział oprócz kombatantów, liczni parafianie z Gołkowic, mieszkańcy okolicznych miejscowości, a także turyści. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach, harcerzy z Barcic, Nadleśnictwa Stary Sącz, NSZZ "Solidarność" RI oraz OSP z Gołkowice Górnych.Wrzesień 2008 - Kalendarz "Gołkowice 2009"

     Kalendarz jest skróconą wersją foldera o naszej parafii wydanego przez Wydawnictwo Turystyczne. W lakoniczny sposób prezentuje on to, co w naszej parafii najważniejsze, co udało się dokonać w krótkim okresie czasu wspólnym wysiłkiem, zgodną współpracą z inspiracji Ks. Proboszcza Kazimierza Koszyka.22 lipca 2008 - Piesza pielgrzymka do Starego Sącza

     W tygodniu odpustu w Sanktuarium Św. Kingi w Starym Sączu parafianie z Gołkowic tradycyjnie już wyruszyli z pieszą pielgrzymką do "starosądeckiej Pani". Sprzyjająca pogoda sprawiła, ze wśród licznej grupy pielgrzymów było wiele dzieci, a nawet maluchy w wózkach. Ofiarując Panu Bogu trud, wysiłek, zmęczenie uczestnicy pielgrzymki dołączyli swoje poświęcenie do żarliwej modlitwy za sprawą Św. Kingi Patronki Ziemi Sądeckiej, kanonizowanej przez Jana Pawła II w Starym Sączu 16 czerwca 1999r.

20 lipca 2008 - Pożegnanie Ojca Krzysztofa Przychockiego, Imieniny Krzysztofów

     20 lipca 2008 roku z racji zbliżającego się tradycyjnego wspomnienia Św. Krzysztofa (25 lipca) był szczególnie bogaty w przeżycia. Swoje imieniny obchodzili Ks. Katecheta Krzysztof Migacz oraz nowo wyświecony ks. Misjonarz - redemptorysta Ojciec Krzysztof Przychocki. Był to również dzień pożegnania niedawnego Prymicjanta, który zakończył swój urlop w ojczystym kraju, by powrócić do potrzebujących jego posługi wiernych w Salvadorze w Brazylii. Imieninowo - pożegnalna Msza Św. dostarczyła wszystkim, a zwłaszcza bliskim Ojca misjonarza wielu wzruszeń, nie pozbawionych odrobiny smutku.
     Zgodnie z tradycją każąca Św. Krzysztofowi opiekować się podróżującymi, obaj solenizanci poświęcili pojazdy życząc korzystającym z nich bezpiecznej drogi.16 lipca 2008 - Odpust w gołkowickim Domu Sióstr Karmelitanek

     W dniu Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Gołkowicach odbyła się uroczystość odpustowa, na którą przybyło wielu mieszkańców Gołkowic i czcicieli Matki Bożej. Uroczystą liturgię uświetniły sztandary Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II z Gołkowic. Po zakończeniu Eucharystii wiele dzieci, a także dorosłych przyjęło z rąk ojca karmelity Szkaplerz karmelitański, którego wielkim czcicielem był również Jana Paweł II.22 czerwca 2008 - Folder o Parafii Gołkowice

     Staraniem naszej parafii z okazji III Festynu Parafialnego w wydawnictwie "Ścieżki wiary" cyklu "Szlakami polskich tradycji chrześcijańskich" został wydany folder "Gołkowice". Prezentuje on historię i współczesność naszej parafii w kontekście zwyczajów i tradycji podkreślając lokalny koloryt uroczystości religijnych. Na tym tle szczególnego znaczenia nabiera ogromne przedsięwzięcie, jakim jest budowa nowego Domu Bożego.19 czerwca 2008 - Msza Święta dla przedszkolaków

     W przeddzień oficjalnego zakończenia roku szkolnego za cały rok nauki Mszą Św. podziękowały przedszkolaki z przedszkola Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Wraz z Siostrami i Rodzicami do sprawowania Eucharystii zaprosiły one Ojca Krzysztofa Przychockiego, niedawnego prymicjanta, misjonarza w Brazylii. Ks. Krzysztof po doświadczeniach pracy z dziećmi z ubogich brazylijskich dzielnic Salvadoru miał okazje spróbować działalności katechetycznej wśród swoich małych rodaków, wychowanków Sióstr Karmelitanek z naszej parafii.31 maja 2008, 18 czerwca 2008 - Prymicje w naszej parafii Ks. Marka Zembury

     1 czerwca 2008 roku w Olszance Mszę Św. prymicyjną odprawił tamtejszy rodak Ks. Marek Zembura. Dzień wcześniej 31 maja 2008 roku w powitaniu Ks. Prymicjanta wzięła udział "banderia" - jeźdźcy w strojach regionalnych z Parafii Gołkowice. W podziękowaniu za uświetnienie powitania w rodzinnej parafii w dniu 18 czerwca 2008 roku Ks. Marek Zembura odprawił uroczystość prymicyjną w kościele parafialnym w Gołkowicach, gdzie przyjęto go uroczyście i serdecznie, jak miejscowego rodaka.15 czerwca 2008 - Prymicje Ojca Krzysztofa Przychockiego

     15 czerwca 2008 roku, po długim okresie nauki i przygotowań nasz parafianin Redemptorysta Ojciec Krzysztof Przychocki odprawił pierwszą Mszę Świętą w swojej rodzinnej parafii. Była ona dla wszystkich tym większym przeżyciem, że Ojciec Krzysztof od kilku lat przebywa na misjach w Brazylii.
     Zgodnie z tradycją dzień wcześniej, w sobotę 14 czerwca liczni przedstawiciele parafian powitali Ojca Prymicjanta na starosądeckim Rynku. Wśród witających byli przede wszystkim Kapłani, Rodzice i Rodzina Ojca Krzysztofa, a także młodzież, dzieci, przyjaciele i znajomi.
     Z wielką paradą został on odprowadzony do kościoła parafialnego w Gołkowicach w asyście tzw. "banderii" (jeźdźców w strojach regionalnych) oraz młodszych i starszych rowerzystów. Przed wejściem do kościoła Ksiądz Krzysztof z szacunkiem przyjął od witających go parafian chleb i sól, symbole tak znaczące w naszej religii i ojczystej, polskiej tradycji. Modląc się w świątyni Ksiądz Prymicjant kultywował żywe w naszej parafii tradycje nabożeństw czerwcowych, których ważnym elementem jest żarliwa adoracja Najświętszego Sakramentu i śpiew Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
     Kulminacyjnym momentem uroczystości prymicyjnych było sprawowanie przez naszego Rodaka Mszy Świętej Prymicyjnej w niedzielę 15 czerwca 2008r. Prowadzony w uroczystej procesji Prymicjant na plebanii przyjął Błogosławieństwo swoich Rodziców, którym przede wszystkim zawdzięcza rozwój kapłańskiego i misyjnego powołania. Sprawując ofiarę Mszy Świętej nie zapomniał o tych, którym zawdzięcza ukształtowanie swojej osobowości: kapłanom i nauczycielom. Wzruszającym, zwłaszcza dla najbliższych, momentem było Błogosławieństwo Prymicjanta udzielane indywidualnie wszystkim uczestnikom Eucharystii.13 czerwca 2008 - Odpust parafialny
Jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich Ks. Kanonika Stefana Tokarza

      Tegoroczny odpust ku czci Św. Antoniego Padewskiego miał w Gołkowicach szczególnie uroczysty charakter. W tym dniu jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich obchodził Ks. Kanonik Stefan Tokarz, emeryt, wieloletni proboszcz Parafii Gołkowice. Podziękowanie za długoletnią prace kapłańską podczas uroczystej Mszy Świętej odpustowej wyraziły Jubilatowi liczne grupy wdzięcznych parafian. Dziękczynną Eucharystię koncelebrowali zaproszeni kapłani z dekanatu starosądeckiego, sąsiednich dekanatów, byli wikariusze Parafii Gołkowice, koledzy seminaryjni i przyjaciele Ks. Kanonika, a przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Kazimierz Pach, były proboszcz, obecnie rezydent w Kamienicy.31 maja 2008 - Święcenia kapłańskie Krzysztofa Przychockiego

     Rok 2008 był po ubiegłym, kolejnym rokiem święceń kapłańskich naszego parafianina. W sobotę 31 maja przyjął je w Tuchowie, w obecności rodziny i innych parafian, diakon Krzysztof Przychocki - misjonarz redemptorysta. Mszę prymicyjną naszego Rodaka będziemy mogli przeżyć w kościele parafialnym w Gołkowicach 15 czerwca 2008 roku.24 maja 2008 - Biskup Wiktor Skworc w Gołkowicach

     24 maja naszą parafię, a właściwie plac budowy nowego kościoła w Gołkowicach odwiedził nieoficjalnie Ksiądz Biskup Ordynariusz. Spotkał się on i wspólnie pomodlił z osobami pracującymi przy budowie, zainteresował postępem prac budowlanych, udzielił błogosławieństwa, a 28 maja przesłał na ręce Ks. Proboszcza list do kapłanów i parafian

List Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca do mieszkańców Parafii Gołkowice w związku z wizytą Jego Ekscelencji na placu budowy nowego kościoła w dniu 24 maja 2008 roku18 maja 2008 - Pielgrzymka do Skrudziny

     Już po raz czwarty Akcja Katolicka Parafii Gołkowice zorganizowała parafialną pielgrzymkę do Skrudziny. W tym roku po raz pierwszy była to pielgrzymka do ukończonej i poświęconej kaplicy p.w. Św. Franciszka. W związku z tym Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Gołkowicach zaprosił do udziału w pielgrzymce Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej Ks.Ireneusz Stolarczyka, Prezesa Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej Pana oraz członków Akcji Katolickiej z sąsiednich parafii: Stary Sącz i Barcice.
     W nowej kaplicy została odprawiona Msza Św., podczas której Słowo Boże wygłosił Ks. Stolarczyk, a po niej z racji nabożeństwa majowego wszyscy obecni odśpiewali Litanię Loretańską do Matki Bożej.
     Miłym zakończeniem pielgrzymki było spotkanie przy grillu, na placu obok szkoły.11 maja 2008 - Pierwsza Komunia Święta

     W niedzielę 11 maja do Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 52 uczniów klas drugich szkół podstawowych z Gołkowic i Skrudziny. Ten uroczysty i ważny dzień przeżywali razem z nimi ich najbliżsi.
     W środę 13 maja dzieci udały się na pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej (gdzie uczestniczyły we Mszy Św.) i Wadowic (w których zwiedziły miejsca związane z Janem Pawłem II). Po drodze zwiedziły miasteczko miniatur w Inwałdzie, gdzie można zapoznać się z różnorodnymi słynnymi budowlami świata.
     W sobotę 7 czerwca będą one miały jeszcze raz okazję wyrazić wdzięczność Bogu podczas Pierwszego Diecezjalnego Spotkania Dzieci I-komunijnych w Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Porąbce Uszewskiej.8 maja 2008 - Sakrament Bierzmowania

     W dniu 8 maja bieżącego roku 92 gimnazjalistów - uczniów klas trzecich przyjęło w Parafii p.w. Św. Jakuba w Podegrodziu Sakrament Bierzmowania.
     Dzień wcześniej w kościele parafialnym w Gołkowicach złożyli oni dar w imieniu własnym i swoich rodziców, którym były świece do głównego ołtarza oraz relikwiarz, przeznaczony do przechowywania relikwii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus ( z Lisieux ).
     9 maja dziewczęta i chłopcy odbyli pielgrzymkę do Sanktuarium Św. Stanisława w Szczepanowie, aby we wspólnocie z kolegami ze Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej złożyć Bogu dziękczynienie za dar Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej.28,29,30 kwietnia 2008 - Dni modlitw o urodzaje - Dni Krzyżowe

     Tradycyjnie, w trzy dni przed Wniebowstąpieniem Pańskim, zwane dawniej Dniami Krzyżowymi, odbywały się w Parafii Gołkowice modlitwy o urodzaje. Po Mszy Św. wierni wraz z kapłanami pielgrzymowali z modlitwą do miejscowych kapliczek. Pierwszego dnia do kapliczki Św. Jana Nepomucena, drugiego do kapliczki z figurą Chrystusa Frasobliwego, a trzeciego dnia do kapliczki nazywanej kapliczką Św. Marka na tzw. "Tłokach" w Gołkowicach Górnych.


14 kwietnia 2008 - Rozpoczęły się intensywne prace przy budowie nowego kościoła

     Więcej w dziale Budowa kościoła


13 kwietnia 2008 - Niedziela Dobrego Pasterza - Światowy Dzień Modlitw o Powołania - patronalne święto Papieskiego Dzieła Świętego Piotra Apostoła (PDPA)

     Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła powstało w 1889 r. w Caen we Francji i inicjatywy Joanny Bigard (1859 - 1934) i jej matki Stefani Cottin. Momentem decydującym o założeniu tego Dzieła był list biskupa Cousin z Nagasaki, w którym pisał o trudnościach w przyjęciu kandydatów do seminarium z powodu braku środków materialnych na ich utrzymanie - zgłosiło się wówczas 50, podczas gdy on mógł przyjąć tylko 12.
     List bardzo poruszył obie panie. Rozpoczęły zbieranie pieniędzy na utrzymanie jednego seminarzysty. Stopniowo lista ofiarodawców poszerzała się, a zebrane sumy przeznaczono na kształcenie kolejnych seminarzystów nie tylko w Japonii, ale także w innych krajach misyjnych. W niedługim czasie dzieło staje się coraz bardziej znane. W 1893 r. papież Leon XIII z okazji otwarcia ufundowanego dzięki paniom Bigard seminarium w Kandy na Cejlonie pochwala ich inicjatywę w specjalnej, poświęconej seminariom w Indiach encyklice - Ad extremas Orientis. Seminarium w Kandy otrzymuje za Patrona św. Piotra Apostoła. Taką też nazwę przyjmuje nowe dzieło pomocy misjom. 12 lipca 1859 r. panie Bigard otrzymują od Papieża Leona XIII błogosławieństwo i aprobatę dla Dzieła.
     W 1922 r. papież Pius XI ogłasza je "papieskim", a w 1925 r. daje Dziełu za Patronkę św. Teresę od Dzieciątka Jezus. Aktualnie PDPA jest obecne w ok. 120 Kościołach lokalnych na wszystkich kontynentach.

PDPA dzisiaj

     Dzisiaj problemem w krajach misyjnych nie jest brak chętnych do seminariów, lecz często brak środków na ich utrzymanie. Na terenach misyjnych Kościół nie jest w stanie sprostać wymaganiom związanym z wykształceniem przyszłego duchowieństwa.

PDPA pomaga w:

- kształceniu i formacji seminarzystów oraz kandydatów do życia zakonnego w krajach misyjnych
- przygotowaniu kadry, zajmującej się formacją seminarzystów
- budowaniu i wyposażaniu seminariów oraz domów formacyjnych na misjach
- budzeniu odpowiedzialności za misje
- trosce o powołania w krajach misyjnych.

Wspierasz PDPA

     Każdy może włączyć się bez względu na wiek: będąc uczniem gimnazjum lub szkoły średniej, studentem czy pracującym:
- modląc się o powołania w krajach misyjnych
- składając dobrowolną ofiarę na utrzymanie seminarzystów
- zamawiając Mszę św., z której ofiara będzie przekazana na seminaria.
     Składane ofiary można przesłać na konto PDM. Składając ofiarę, należy dokładnie zaznaczyć, jaki jest cel - na wspieranie seminariów bądź intencję mszalną.
Nr konta:
PAPIESKIE DZIEŁA MISYJNE
Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
72 10201013 0000 0102 0002 7169

Największą ofiarnością

na PDPA wykazują się następujące kraje:
Afryka: Republika Południowej Afryki, Nigeria, Wyspy Oceanu Indyjskiego
Ameryka: Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk
Azja: Korea, Japonia, Indonezja
Europa: Niemcy, Włoch, Hiszpania
Oceania: Australia

Dzień patronalny - Niedziela Dobrego Pasterza - Światowy Dzień Powołań

     W czwartą niedzielę po Wielkanocy, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, jest obchodzony w Kościele Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W Polsce obchodzimy wtedy również Dzień Papieskiego Dzieła Świętego Piotra Apostoła.
Papież Paweł VI w liście apostolskim Benignissimus Deus (22.02.1965.) wystosowanym z okazji 75. rocznicy powstania PDPA, zaapelował do biskupów, aby każdego roku organizowali Dzień Modlitw o Powołania i zbierania ofiar na rzecz seminarzystów, przygotowujących się kandydatów do kapłaństwa w krajach misyjnych.

adres:
PAPIESKIE DZIEŁO ŚWIĘTEGO PIOTRA APOSTOŁA
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. 022 838 29 44
fax 022 838 00 08
www.missio.org.pl
e-mail: pdpa@missio.org.pl


4 - 11 kwietnia 2008 - Nawiedzenie naszej parafii przez relikwie Bł. Karoliny Kózka

     10 czerwca 2007 r. przypadała 20-ta rocznica beatyfikacji bł. Karoliny Kózkówny. W tym właśnie dniu 1987 roku Ojciec Święty Jan Paweł II na tarnowskich błoniach tzw. "Falklandach" wyniósł na ołtarze córę Ziemi Tarnowskiej, wiejską dziewczynę Karolinę Kózka. Z tej okazji Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zainicjowało Ogólnopolską Peregrynację Relikwii bł. Karoliny, która jest jego patronką. Przyjęło ono patronat nad Peregrynacją Relikwii w naszej Diecezji, która odbywa się w cyklu tygodniowym (od piątku do piątku) w parafiach, które wyrażą chęć przyjęcia Relikwii.
     Ponieważ w naszej parafii nie działa Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, więc inicjatywę sprowadzenia i organizacji Peregrynacji Relikwii bł. Karoliny Kózkówny przejął Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Miejmy nadzieję, że uroczystość ta rozbudzi ducha wśród młodzieży i stanie się inspiracją do utworzenia Parafialnego Oddziału K.S.M.
     Celem peregrynacji jest:
-lepsze poznanie postaci Bł. Karoliny przez diecezjan,
-ożywienie i rozszerzenie kultu Błogosławionej poza środowisko lokalne, co jest warunkiem kanonizacji,
-propagowanie zwłaszcza wśród młodzieży życia zgodnego z zasadami Ewangelii.

     Kolejne dni peregrynacji przebiegały pod hasłami:
"Na drodze miłości do rodziców i rodzeństwa".
"Na drodze troski o czystość duszy i ciała",
"Na drodze służby bliźnim",
"Zaproszenie do sprawdzianu wiary",
"Na drodze walki z grzechem",
"Na drodze życia Eucharystią".
     Adoracje przy relikwiach prowadziły różne grupy parafii, a niedziela była okazją do indywidualnej modlitwy. Relikwie Błogosławionej nawiedziły także Kaplicę p.w. Świętego Franciszka w Skudzinie oraz chorych, do których dotarły one dzięki posłudze nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii.

     Relikwie zostały przekazane naszej parafii przez przedstawicieli Parafii p.w. Świętego Wawrzyńca w Wojniczu, a po zakończeniu tygodniowej peregrynacji członkowie Akcji Katolickiej z Gołkowic przewieźli relikwiarz do Parafii p.w. Świętego Jakuba w Tuchowie.

     Módlmy się o kanonizację Bł. Karoliny słowami Ks. Biskupa Wiktora Skworca:

     Boże Wszechmogący, który tajemnice Królestwa objawiasz pokornym i ubogim, Ty prowadziłeś bł. Karolinę do świętości drogą wytrwałej modlitwy, sumiennego spełniania codziennych obowiązków, zaangażowania w parafialne apostolstwo i wierności Twojej nauce aż do śmierci.
     Dopomóż mi trwać - jak Ona - na modlitwie, uczynić pracę służbą Tobie i bliźnim oraz gorliwie podejmować apostolskie dzieła we wspólnocie Kościoła. Wzmocnij mnie, Panie, twą łaską, abym w obliczu przeciwności - za przykładem bł. Karoliny - swoją postawą chrześcijańską, a kiedy trzeba będzie nawet ofiarą życia, świadczył, że tylko Ty jesteś prawdziwym Życiem i najwyższym Dobrem.
     Proszę Cię, Boże Wszechmogący, aby bł. Karolina mogła zostać ukazana w chwale świętych Kościoła. Oby za jej przykładem i wstawiennictwem młodzi ludzie XXI wieku odważnie szli drogą ewangelicznych błogosławieństw stając się światłem świata i solą ziemi, a wszyscy zagubieni i poszukujący Prawdy odnajdowali drogę do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.29 marca 2008 - Uroczyste rozpoczęcie prac przy budowie nowego kościoła

     więcej w dziale Budowa kościoła...>>


23 marca 2008 - Niedziela Wielkanocna

     Dla uczczenia Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego po zakończeniu Mszy Św. o godz. 7.00 odbyła się w naszej parafii procesja Eucharystyczna, w której czcząc Zmartwychwstałego Pana, uczestniczyło wielu parafian.20, 21, 22 marca 2008 - Triduum Paschalne

     Jak co roku, trzy dni Wielkiego Tygodnia, w których szczególnie czcimy Mękę i Śmierć naszego Zbawiciela zgromadziły na modlitwie liczną rzeszę parafian. Rozpoczęte w Wielki Czwartek Triduum Paschalne w Wielki Piątek jeszcze raz przypomniało nam w Wielki Piątek zbawczą Mękę Jezusa Chrystusa, by w Wielką Sobotę Liturgią Światła rozpocząć świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego. Zgodnie z rozporządzeniem Biskupa Tarnowskiego procesja rezurekcyjna w naszej parafii miała miejsce późnym wieczorem w Wielką Sobotę.
     Przez trzy tak ważne dni w roku parafianie w skupieniu i modlitewnej zadumie adorowali Pana Jezusa, a w Wielka Sobotę tradycyjnie przynieśli do kościoła koszyczki, by poświęcić znajdujące się w nich pokarmy na wielkanocny stół. Nie zabrakło pisanek, bab, chrzanu, zapobiegającej zepsuciu soli, a przede wszystkim baranka, symbolu Jezusa – Zbawiciela. Wspólne spożywanie posiłków, zwłaszcza uroczystych, jest bardzo ważnym symbolem, ale także miejscem integracji i przeżywania wspólnoty.18 marca 2008 - Droga Krzyżowa ulicami parafii

     W ostatnim tygodniu Wielkiego Postu w naszej parafii odbyła się Droga Krzyżowa, która przygotowała młodzież z Grupy Apostolskiej. Czytane rozważania oraz śpiewane przy akompaniamencie gitar pieśni i śpiewy wielkopostne zachęcały do refleksji i zadumy, do zastanowienia nad własnym życiem. W drodze do kolejnych stacji przygotowanych na ulicach krzyż nieśli przedstawiciele różnych stanów, grup i organizacji działających w parafii. Drogę Krzyżowa rozpoczęli Kapłani, po nich krzyż przejęły Siostry Karmelitanki pracujące w parafii. Następnie poprzez rozważania Męki Pana Jezusa oraz niesienie krzyża włączały się poszczególne grupy i stany parafii, m.in. Akcja Katolicka, Caritas, młodzież, seniorzy.24 lutego 2008 - ARTYKUŁ O SKRZYNCE INTENCJI

     Od 1 listopada 2007 roku na stronie internetowej Parafii p.w. Świętego Antoniego Padewskiego w Gołkowicach funkcjonuje Skrzynka intencji - pogotowie modlitewne dla potrzebujących duchowej pomocy i modlitwy innych.
     Komputer i Internet jest w tym wypadku narzędziem służącym wzajemnemu wsparciu modlitewnemu, a przez to także ewangelizacji. Takie wykorzystanie najnowszych zdobyczy techniki informatycznej w naszej parafii zostało dostrzeżone przez dziennikarzy tarnowskiego Gościa Niedzielnego i przedstawione w artykule "Amen i enter" z 24 lutego 2008. Skrzynka intencji w Parafii Gołkowice jest jedną z trzech (pozostałe to Parafia w Zakliczynie oraz dostępna na stronie Diecezji Tarnowskiej Sióstr Bernardynek z Kończysk k/Zakliczyna) działających zdaniem Gościa Niedzielnego w naszej diecezji.13 stycznia 2008 - III Bal Seniorów

     Tradycją w naszej parafii staje się organizowane przez Księdza Proboszcza wraz z parafialnym oddziałem Caritas Spotkanie Opłatkowe tzw. Bal Seniorów. Cieszymy się, że tak liczna grupa naszych drogich Seniorów przyjęła zaproszenie i wzięła udział w tegorocznym spotkaniu. Wspólna Msza Święta, Koncert Noworoczny "Niech kolęduje z nami cała Ziemia", życzenia, wspólny posiłek i zabawa to główne punkty programu przygotowanego dla zaproszonych Gości. Czas minął wszystkim uczestnikom w radosnej, serdecznej atmosferze. Miło było się spotkać, porozmawiać.

M. Niemiec12 stycznia 2008 roku - I Bal Charytatywny

     "Utile dulci miscere" - stara rzymska maksyma nakazuje łączyć przyjemne z pożytecznym. Czerpiąc przyjemność z zabawy można gromadzić fundusze na szczytny cel.
     Mając na uwadze tę właśnie dewizę Ksiądz Proboszcz Kazimierz Koszyk, Rada Parafialna, Akcja Katolicka oraz parafialny oddział Caritas postanowili zorganizować I Bal Charytatywny i przeznaczyć zgromadzone w ten sposób fundusze na budowę nowej Świątyni. Do białego rana bawiło się 238 osób.

M.Niemiec6 stycznia 2008 - Koncert "Niech kolęduje z nami cała Ziemia"

      Uroczystość Objawienia Pańskiego nasza parafia uczciła w szczególny sposób. Czyniąc zadość Bożonarodzeniowej tradycji kolędowania Akcja Katolicka, Rada Parafialna oraz Ksiądz Proboszcz zaprosili parafian i wszystkich chętnych do wysłuchania koncertu kolęd. Zgromadzeni w Kościele Parafialnym mogli podziwiać dzieci z przedszkola Sióstr Karmelitanek oraz starszych wykonawców oddających chwałę Dzieciątku w kolędach i piosenkach związanych z tajemnicą Bożego Narodzenia. Zdjęcia z koncertu w dziale Parafialna Grupa Teatralna.


POLECAMY: Miasto i Gmina Stary Sącz  |  Szkoła Podstawowa w Gołkowicach  |  Diecezja Tarnowska
 Rodzina Szkół im. Jana Pawła II  |  OSP Gołkowice Górne  |  Gimnazjum w Gołkowicach
Parafia Świętego Antoniego Padewskiego, 33-388 Gołkowice Górne 41, tel. 018 446 36 76